Vijeta Academy

For Result of All Maharastra Competitive Examination 2015  CLICK HERE

चायनिचजी गाडी चालवणारा व साधारणतः B.A. पास झालेला

चायनिचजी गाडी चालवणारा   व साधारणतः B.A. पास झालेला मी मंत्रालया पर्यत पोहचू शकलो ते केवल विजेता अकादमी मुळेच विशेषतः आदरणी सतीश सरामुळेच।

Dhananjay Jagdhane Mantralaya Asst. I

All rights reserved.